Leveringsvoorwaarden

Art. 1 - ALGEMEEN

Onderhavige voorwaarden worden beschouwd als integraal deel uitmakend van elke bestelling of aanvaard contract. Voorwaarden welke voorkomen op bestellingen van onze cliënten kunnen onze voorwaarden niet vernietigen of wijzigen tenzij met onze uitdrukkelijke toestemming.

Art. 2 – KLACHTEN

Klachten met betrekking tot de geleverde goederen en diensten dienen per aangetekend schrijven binnen zes dagen na ontvangst der goederen of diensten aan de op voorzijde vermelde vennootschap bekend te worden gemaakt en aangetekend bevestigd te worden.

Art. 3 – BETALINGEN

De betaling dient te geschieden op de maatschappelijke zetel van de op voorzijde vermelde vennootschap uiterlijk dertig dagen na de factuurdatum. De factuur wordt geacht door de schuldenaar aanvaard te zijn bij gebrek aan een geschreven protest binnen de 8 dagen na datum van verzending van de factuur. Geen protest kan nog aanvaard worden na deze termijn.
“In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling der schuld op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo van elke factuur verhoogd met 12% met een minimum van 50,00 Euro zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.” Deze schadevergoeding is forfaitair en onverminderbaar vastgesteld.

Art. 4 – VERWIJLINTRESTEN

De verwijlintresten zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd dertig dagen na de datum der factuur. Zij worden berekend a rato van 1% per maand. Elke begonnen maand wordt als volle maand aangerekend. Bovendien behoudt verkoper zich het recht voor om onmiddellijke betaling te eisen van iedere openstaande vordering op de debiteur en ieder order of lopend contract te annuleren. Indien de koper wissels accepteert en een van de wissels niet op de vervaldag betaalt, dan worden de nog te betalen wissels ineens en onmiddellijk opeisbaar.

Art. 5 – EIGENDOMSVOORBEHOUD GELDIG IN ALLE LANDEN EN BUITEN BELGIË

De verkoper behoudt zich het eigendomsrecht voor op de door hem geleverde goederen totdat volledige betaling van de koopprijs heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook in die gevallen waar andere door verkoper geleverde artikelen openstaande posten kunnen indekken in geval van opheffing, surseance van betaling of faillissement blijft verkoper de eerste rechthebbende voor het onbetaalde deel. Dit geldt voor alle openstaande vorderingen ten gunste van de op voorzijde vermelde vennootschap, inclusief rentes en kosten.

Art. 6 – VERNIETIGING VAN HET CONTRACT

Het niet naleven door de koper van zijn verplichtingen, voortspruitend uit onderhavig contract of uit een ander contract met de verkoper, ontheft deze laatste van zijn verplichting tot uitvoering van het contract. In dit geval heeft de verkoper bovendien het recht, indien de per aangetekende brief verstuurde ingebrekestelling gedurende 15 dagen zonder gevolg bleef, het contract geheel of het saldo ervan te vernietigen, zulks zonder afbreuk op zijn recht tot schadeloosstelling. De leveringstermijnen zijn bij benadering opgegeven en niet verbindend. De niet-naleving van de opgegeven leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, interest, noch vernietiging der bestelling. Alle verzendingen geschieden op risico van de klant ook indien franco wordt geleverd. 

Art. 7 – BEVOEGDHEID

In geval van betwisting is uitsluitend de rechtbank van het rechtsgebied van de verkoper bevoegd, zelfs indien er wissels werden getrokken op de klant.