Algemene voorwaarden

Art. 1 - Algemeen

1.1.      Geen enkele wijziging van deze voorwaarden is geldig tenzij schriftelijk overeengekomen of aangetoond.

1.2      Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Verdrag van Wenen van 1980, "CISG") is niet van toepassing op het contract.

Art. 2 – Karakteristieken van de goederen

2.1       Overeengekomen wordt dat alle informatie met betrekking tot de goederen en het gebruik ervan, zoals gewichten, afmetingen, capaciteiten, prijzen, kleuren en andere gegevens die zijn opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, illustraties, prijslijsten van Beaphar, niet van kracht zijn als voorwaarden van het contract, tenzij hier uitdrukkelijk naar wordt verwezen in het contract.

2.2       Tenzij anders overeengekomen, verkrijgt de afnemer geen eigendomsrechten op eventueel aan hem ter beschikking gestelde programmatuur, tekeningen en dergelijke. Tevens blijft Beaphar exclusief eigenaar van alle intellectuele of industriële eigendomsrechten met betrekking tot de goederen.

2.3       Overeengekomen wordt dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor ze bestemd zijn door hun aard of wat blijkt uit de koopovereenkomst.

2.4       Indien in de overeenkomst uitdrukkelijk wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- of andere voorschriften en documenten die duidelijk in de overeenkomst worden genoemd, ook indien deze niet bij de overeenkomst zijn gevoegd, wordt Beaphar geacht hiervan op de hoogte te zijn. Beaphar draagt de kosten in verband met en verkrijgt tijdig de noodzakelijke toestemmingen, vergunningen of licenties die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en voor de naleving van de daarin gestelde voorwaarden, tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen.

 

Art. 3 – Inspectie van de goederen voor levering

Indien partijen zijn overeengekomen dat de afnemer gerechtigd is de zaken voor verzending te inspecteren, dient Beaphar de afnemer binnen een redelijke termijn voor verzending te berichten dat de zaken op de overeengekomen plaats voor inspectie gereed staan.

 

Art. 4 – Prijs

4.1       De op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst in de prijslijst van Beaphar vermelde prijs is inclusief alle kosten die volgens deze overeenkomst voor rekening van Beaphar komen. Indien Beaphar echter kosten draagt die volgens deze overeenkomst voor rekening van de koper komen (bijv. voor transport of verzekering volgens FCA), worden deze bedragen geacht niet in de prijs in de prijslijst van Beaphar te zijn inbegrepen.

4.2       Bij het ontbreken van een actuele catalogusprijs geldt de prijs die op het moment van het sluiten van de overeenkomst in de valuta van Beaphar algemeen voor dergelijke goederen in rekening wordt gebracht.

4.3.      Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de prijs exclusief indirecte belastingen (btw, omzetbelasting, accijns enz.).

 

Art. 5 – Betalingsvoorwaarden

5.1       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of uit een vroegere handelstransactie tussen partijen voortvloeit, dient de betaling van de prijs en van alle overige door de koper aan Beaphar verschuldigde bedragen te geschieden in open rekening en dient de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum te bedragen. De verschuldigde bedragen worden, tenzij anders overeengekomen, per telegrafische overboeking of overmaking overgemaakt naar de bank van Beaphar in haar land voor rekening van Beaphar en de koper wordt geacht aan zijn betalingsverplichtingen te hebben voldaan wanneer de betreffende verschuldigde bedragen door de bank van Beaphar zijn ontvangen in direct opvraagbare gelden.

5.2       Indien de partijen zonder nadere aanduiding vooruitbetaling zijn overeengekomen, wordt aangenomen dat deze vooruitbetaling, tenzij anders overeengekomen, betrekking heeft op de volledige prijs en dat de vooruitbetaling ten minste binnen de afgesproken termijn voor de overeengekomen datum van verzending of de vroegste datum binnen de overeengekomen verzendperiode door de bank van Beaphar in onmiddellijk opvraagbare gelden moet zijn ontvangen. Indien slechts voor een deel van de contractprijs vooruitbetaling is overeengekomen, worden de betalingscondities van het resterende bedrag bepaald volgens de in de overeenkomst vastgelegde regels.

 

Art. 6 – Rente bij vertraagde betaling

6.1       Indien een Partij een geldsom niet betaalt wanneer deze opeisbaar is, heeft de andere Partij recht op rente over die som vanaf het tijdstip waarop betaling verschuldigd is tot het tijdstip van betaling.

6.2       Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de rente 1% rente per maand (of deel van een maand) vanaf de factuurdatum over het uitstaande bedrag wanneer Koper de betalingstermijn overschrijdt.

 

Art. 7 – Behoud van eigendomsrecht

Indien Partijen rechtsgeldig een eigendomsvoorbehoud zijn overeengekomen, blijven de zaken, niettegenstaande de aflevering en de risico-overgang van de zaken, eigendom van Beaphar tot aan de algehele voldoening van de prijs, of zoals anders is overeengekomen.

 

Art. 8 – Contractuele levertermijn

Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats volgens FCA Incoterms vanaf de vestiging van Son en Breugel - Beaphar (Incoterms ® 2010 regels).

 

Art. 9 – Documenten

Tenzij anders overeengekomen, moet Beaphar de documenten (indien van toepassing) verstrekken die zijn aangegeven in de toepasselijke Incoterms® volgens een eventuele eerdere handelsrelatie.

 

Art. 10 – Non-conformiteit van de goederen

10.1        De koper onderzoekt de goederen zo spoedig mogelijk na aankomst op de vestiging van Beaphar of een andere overeengekomen plaats van onderzoek en stelt Beaphar binnen één (1) week na ontvangst schriftelijk op de hoogte van elk gebrek aan overeenstemming, met vermelding van de aard van het gebrek aan overeenstemming van de goederen. In elk geval heeft de koper geen recht op verhaal wegens gebrek aan overeenstemming als hij Beaphar hiervan niet binnen de bovengenoemde termijn in kennis stelt.

10.2        Goederen worden geacht te voldoen aan het contract ondanks kleine afwijkingen die gebruikelijk zijn in de specifieke handel of door de gang van zaken tussen de partijen.

10.3        In geval van niet-conforme goederen zal Beaphar naar eigen keuze en mits dit zonder onredelijke vertraging kan gebeuren en zonder de koper onredelijke overlast te bezorgen 
a) de goederen vervangen door conforme goederen, zonder extra kosten voor de koper, of
b) de goederen herstellen, zonder bijkomende kosten voor de Koper.

10.4        Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de koper zich niet zal beroepen op non-conformiteit van de goederen, of een tegenvordering daarop zal instellen, als verweer tegen enige actie die door Beaphar tegen de koper wordt ondernomen wegens niet-nakoming van deze overeenkomst.

 

Art. 11 – Samenwerking tussen de partijen

11.1        De afnemer dient Beaphar onverwijld op de hoogte te stellen van elke door zijn afnemers of derden tegen de afnemer ingestelde vordering met betrekking tot de geleverde zaken of daarmee samenhangende industriële of intellectuele eigendomsrechten.

11.2        Beaphar zal de koper onverwijld op de hoogte stellen van elke claim die betrekking kan hebben op de productaansprakelijkheid van Beaphar.

 

Art. 12 – Overmacht

12.1        Een partij is niet aansprakelijk voor niet-nakoming van een van haar verplichtingen voor zover zij bewijst
a) dat de niet-nakoming het gevolg was van een belemmering buiten haar macht, en
b) dat redelijkerwijs niet kon worden verwacht dat zij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst rekening had gehouden met de belemmering en de gevolgen daarvan voor haar vermogen om haar verplichtingen na te komen, en
c) dat hij de belemmering of de gevolgen ervan redelijkerwijs niet had kunnen vermijden of verhelpen.

12.2        Een partij die een tegemoetkoming vraagt, stelt de andere partij zo snel als praktisch mogelijk is nadat de belemmering en de gevolgen daarvan voor de mogelijkheid van die partij om te presteren haar bekend zijn geworden, in kennis van deze belemmering en de gevolgen daarvan voor de mogelijkheid van die partij om te presteren. Er wordt ook kennisgeving gedaan wanneer de beletselgrond ophoudt te bestaan.

12.3        Een ontheffingsgrond onder deze clausule ontslaat de nalatige Partij van aansprakelijkheid in schadevergoeding, van boetes en andere contractuele sancties, van de plicht om rente te betalen over verschuldigde gelden zolang en voor zover de grond blijft bestaan.

12.4        Als de redenen voor de opheffing langer dan vijftien (15) dagen aanhouden, heeft elke partij het recht om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

 

Art. 13 – Beslechting van geschillen

13.1        De partijen kunnen te allen tijde, zonder afbreuk te doen aan enige andere procedure, trachten een geschil te beslechten dat voortvloeit uit of verband houdt met dit contract.

13.2        Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de onderhavige overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbanken van Overijssel (Zwolle), Nederland.

13.3        Op dit contract is Belgisch recht van toepassing.

 

Klik op de onderstaande downloadknop om een exemplaar van onze algemene voorwaarden in Pdf te downloaden. 

General conditions of sale
Beaphar International Sales dept.
Download