Disclaimer

Welkom op de website van Beaphar! Op deze pagina (en in de documenten waarnaar op deze pagina wordt verwezen) worden de gebruiksvoorwaarden uitgelegd waaronder u gebruik kunt maken van onze website www.beaphar.be. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze site gaat gebruiken. Door onze site te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt ze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u onze site niet te gebruiken.

We zijn niet van plan om te vaak wijzigingen aan te brengen in onze B2B-verkoopsvoorwaarden, maar behouden ons het recht voor om dat te doen. Het is raadzaam om deze B2B-verkoopsvoorwaarden te controleren wanneer u de site bezoekt om er zeker van te zijn dat u akkoord gaat met de meest recente versie. Als je deze site daarna blijft gebruiken, accepteer je alle nieuwe of gewijzigde voorwaarden.

Over ons

www.beaphar.com is een site die wordt beheerd door Beaphar BV ("wij"). U kunt ons bereiken op Postbus 7, 8100 AA Raalte, Nederland.

Gedragscode voor leveranciers

We verwachten van onze leveranciers dat ze onze waarden en principes delen en werken op het niveau dat wij van hen verwachten. We zijn ervan overtuigd dat we door samen te werken met onze leveranciers de wereld kunnen verbeteren. Door onszelf aan hoge normen te houden, beschermen we onze goede reputatie en dragen we bij aan een gezamenlijk zakelijk succes, voor nu en voor toekomstige generaties.

Algemene aankoopvoorwaarden

Beaphar heeft zijn eigen algemene voorwaarden voor inkooporders.

Toegang tot onze site

Toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis en we behouden ons het recht voor om de service die we op onze site bieden zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als onze site om welke reden dan ook op enig moment of voor welke periode dan ook niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van onze site, of onze gehele site, beperken voor elke gebruiker.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot onze site. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze site op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en dat zij deze naleven.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten in onze site en in het materiaal dat erop wordt gepubliceerd (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle handelsmerken die op onze site worden weergegeven). Deze werken worden beschermd door auteursrechtwetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

Hoewel u één kopie mag afdrukken, en uittreksels mag downloaden, van elke pagina(s) van onze site voor uw persoonlijke naslagwerk en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op materiaal dat op onze site is geplaatst. U mag echter op geen enkele wijze wijzigingen aanbrengen in de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload, en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of afbeeldingen los van de begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde medewerkers) als auteurs van materiaal op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van het materiaal op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder daarvoor een licentie van ons of onze licentiegevers te hebben verkregen.

Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk ophouden en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt, retourneren of vernietigen.

Vertrouwen

Commentaar en ander materiaal op onze site is niet bedoeld als advies waarop vertrouwd moet worden. We wijzen daarom alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat wordt gesteld in dergelijke materialen door een gebruiker van onze site, of door iemand die op de hoogte wordt gesteld van de inhoud ervan.

Wijzigingen op onze site

We streven ernaar onze site regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud ten allen tijde wijzigen. Indien nodig kunnen we de toegang tot onze site opschorten of voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal op onze site kan op een bepaald moment verouderd zijn en wij zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

Aansprakelijkheid

We doen wat mogelijk is om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site accuraat is, maar het materiaal op onze site wordt geleverd zonder garanties, voorwaarden of waarborgen met betrekking tot de accuraatheid ervan. Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij, andere leden van onze bedrijvengroep en derden die met ons verbonden zijn, hierbij uitdrukkelijk uit:

 • alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anderszins geïmpliceerd zouden kunnen worden door statuten, gewoonterecht of de wet van billijkheid;
 • enige aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of verlies geleden door een gebruiker in verband met onze site of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van onze site, alle websites die eraan gekoppeld zijn en alle materialen die erop geplaatst zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige aansprakelijkheid voor:
  • verlies van inkomsten of omzet;
  • zakelijk verlies
  • verlies van winsten of contracten
  • verlies van verwachte besparingen
  • verlies van gegevens;
  • verlies van goodwill
  • verspilde management- of kantoortijd; en elk ander verlies of schade van welke aard dan ook, ongeacht hoe deze is ontstaan en ongeacht of deze is veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief, zonder beperking, nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs als dit kon worden voorzien

Niets in deze gebruiksvoorwaarden heeft invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch op onze aansprakelijkheid voor een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of een verkeerde voorstelling van fundamentele zaken, noch op enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

Informatie over u

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid. Door gebruik te maken van onze site stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

Virussen, hacken en andere overtredingen

U mag geen misbruik maken van onze site door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal te introduceren. U mag niet proberen onbevoegd toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die met onze site is verbonden. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

We zullen een dergelijke inbreuk melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk ophouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of het downloaden door u van materiaal dat erop is geplaatst of op een website die eraan is gekoppeld.

Linken

U mag een link naar onze homepage plaatsen, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of bekrachtiging van onze kant suggereert waar die niet bestaat. U mag geen link plaatsen vanaf een website die niet uw eigendom is. Onze site mag niet in een frame op een andere site worden geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder kennisgeving in te trekken.

Waar onze site links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend ter informatie aangeboden. Wij hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik daarvan.

Verboden gebruik

U mag onze site alleen voor wettige doeleinden gebruiken. U mag onze site niet gebruiken op een manier die in strijd is met enige toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving; op een manier die onwettig of frauduleus is of een onwettig of frauduleus doel of effect heeft; met als doel minderjarigen op enigerlei wijze te schaden of proberen te schaden; om ongevraagde of ongeoorloofde reclame of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke verzoeken (spam) te verzenden of te laten verzenden; of opzettelijk gegevens te verzenden, materiaal te versturen of te uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of computercode bevatten die zijn ontworpen om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden.

Je stemt er ook mee in om geen onbevoegde toegang te verkrijgen tot, inbreuk te plegen op, schade toe te brengen aan of verstoringen te veroorzaken van: enig deel van onze site; enige apparatuur of enig netwerk waarop onze site is opgeslagen; enige software die wordt gebruikt voor het aanbieden van onze site; of enige apparatuur of enig netwerk of enige software die eigendom is van of wordt gebruikt door een derde partij.

Opzegging

Wij zullen naar eigen goeddunken bepalen of er sprake is van een schending van deze gebruiksvoorwaarden door uw gebruik van onze site. Als er sprake is van een overtreding, kunnen we de maatregelen nemen die wij passend achten.

Een schending van deze gebruiksvoorwaarden kan ertoe leiden dat wij alle of een van de volgende acties ondernemen:

 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze site te gebruiken;
 • het geven van een waarschuwing aan u;
 • juridische stappen tegen u voor vergoeding van alle kosten op basis van schadeloosstelling (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van de schending;
 • verdere juridische stappen tegen u; en openbaarmaking van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties als wij dat redelijkerwijs noodzakelijk achten.

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor acties die worden ondernomen als reactie op schendingen van deze gebruiksvoorwaarden. De hierboven beschreven reacties zijn niet beperkt en we kunnen elke andere actie ondernemen die we redelijkerwijs passend achten.

Varianten

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. U wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij aanbrengen, aangezien deze bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen elders op onze site.

Bedankt voor uw bezoek aan onze site!